Mises.cz

Mises.cz

Mám ty prachy v bance, anebo nemám? III: Air Bank a její obchodní a produktové podmínky

Air Bank a její obchodní a produktové podmínky ve světle diskuse o frakčním bankovnictví.

Tuto krátkou sérii uzavřeme prostudováním obchodních a produktových podmínek a informačních sdělení jedné z menších, ale nových a zdá se i progresivních bank. Půjde o Air banku, která začala u nás působit na trhu před dvěma lety.

Obchodní podmínky

Nejprve se budeme věnovat obchodním podmínkám této banky. Ty jsou platné od 14. 12. 2013. Tyto podmínky v části věnované nakládání s účtem a zřízení dispozičního práva k účtu uvádí následující: „Dispozičním právem rozumíme hlavně zadávání platebních příkazů k provádění platebních transakcí, kterými jsou vklady nebo výběry hotovosti prostřednictvím bankomatu, bezhotovostní platební příkazy jednorázové i trvalé, tuzemské i zahraniční, pravidelné spoření, povolení k inkasu, SIPO.“ Dispoziční právo může být zřízeno i pro jinou osobu, než je vlastník účtu. [1] Celkem jednoznačně je zde tedy napsáno, že si můžete vy anebo vámi pověřená osoba z Air banky vybrat uložené peníze na hotovosti. Podmínkou je, že disponování s penězi na účtu je možné jen do výše dostupného zůstatku na účtu. [2] Banka si také může z účtu odepsat peníze při účtování poplatků, úhradě splatných úroků, opravném zúčtování, při zajišťování zákonných povinnost, při vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků před zrušením účtu, v případě úhrady jakékoliv jiné pohledávky banky za klientem a podobně. [3] Peníze nemusí nutně klient vidět v případě vyšší moci, jako jsou pohromy, stávky, technické skutečnosti, které banka nemůže ovlivnit a které mají vliv například na trvalou dostupnost a použití internetového, mobilního a telefonického bankovnictví. [4] Dále výběrů z bankomatu může udělat klient u jiné banky v jednom měsíci maximálně patnáct (u Sazky též - viz dále), pokud má u Air banky paušálně placený Velký tarif. [5] Dále u Air banky můžete vybírat peníze (koruny) i bez karty: „V případě, že nemáte kartu a potřebujete vybrat nebo vložit peníze, vydáme Vám kód pro vklad a výběr. U našeho bankomatu pak jednoduše zadáte kód a vyberete nebo vložíte peníze.“ Přístupná je i služba Cash back (výplata hotovosti obchodníkem v rámci platby kartou). [6] Jaké jsou limity pro výběr hotovosti kartou? Základní limit je 50 tisíc korun, 2 tisíce eur a 3 tisíce dolarů, maximální trvalý limit je 300 tisíc korun, 12 tisíc eur a 16 tisíc dolarů. Na částku vyplácenou v rámci transakce Cash back se vztahuje limit pro platby kartou. U korun jde pak tedy o základní limit 100 tisíc korun a maximální trvalý limit je 300 tisíc korun (dočasný maximální limit může být až 1 milion korun). Vše to jsou týdenní limity. Týdenní transakční limit kódu pro vklad a limit je pro výběr 80 tisíc korun. [7] To jsou velkorysé limity a klient si tak může oprávněně myslet, že v bance uložené peníze má prakticky okamžitě pro výběr v hotovosti k dispozici, a to i ve velkých částkách. Je nutné dodat, že individuálně mohou být sjednány jiné podmínky.

Výběr hotovosti u Sazky

Air banka nabízí vedle výběru hotovosti ještě i výběr hotovosti na terminálu Sazky: „Výběr peněz u Sazky Vám umožňuje vybírat peníze na vybraných prodejních místech vybavených terminály Sazky. Díky této službě si můžete vybrat peníze doslova na každém rohu. Výběr probíhá bez použití platební karty.“ Můžete vybírat i peníze z účtu vedených v eurech a dolarech, ovšem vlastní výběr proběhne v českých korunách. [8] Banka jen nezaručuje, že vždy bude v terminálu Sazky dostatek peněz pro výběr hotovosti, odpovědnost za poskytnuté služby zde leží na Sazce. [9] To se v podstatě týká i výběru z bankomatu, protože někdy v něm peníze můžou také dojít. Jde však o technická omezení. Limity pro výběr hotovosti u Sazky jsou 100 až 3 000 Kč a maximálně 10 000 Kč za týden v rámci jedné rámcové smlouvy. [10] Nejde tedy o velký limit. 50 tisíc korun byste vybírali touto metodou 5 týdnů, což je docela dlouhá doba. U menších částek si klient ale může celkem oprávněně myslet, že je má prakticky okamžitě pro výběr v hotovosti k dispozici.

Úroky z běžného účtu

V obchodních podmínkách Air banky existují dvě věci, které implicitně klientům banky naznačují, že se nemusí dostat k hotovosti prakticky okamžitě. První se týká úroků na běžném účtu: „Zůstatek peněz na účtech úročíme roční úrokovou sazbou platnou pro jednotlivé typy účtů. Úrokové sazby uvádíme v přehledu úrokových sazeb, který najdete na www.airbank.cz a ve schránce dokumentů.“ [11] Aktuálně je zde úrok 1,3 %. U jiných bank je to nic až 0,05 %. Ovšem úročí se peníze jen do výše 100 tisíc korun a navíc je nutné zaplatit měsíčně 5x kartou, jinak je úrok 0 %. [12] Pochopitelně klient platí bance za bankovní služby. S Malým tarifem neplatíte žádný měsíční poplatek. Platíte jen za některé služby, které skutečně využijete. Zde platíte například 10 Kč za výběr z terminálu Sazky, 25 Kč za výběr z bankomatu nebo na pobočce jiné banky v ČR a v EU (mimo EU dokonce 100 Kč), za příchozí a odchozí zahraniční platbu a europlatbu 100 Kč apod. Jiné služby jsou zdarma (včetně prvních dvou platebních karet a jejich vedení). U Velkého tarifu toho máte zdarma více a platíte měsíční poplatek 100 Kč. Ovšem za výběr z bankomatu nebo na pobočce jiné banky mimo EU zaplatíte také 100 Kč a za příchozí a odchozí zahraniční platbu a europlatbu také 100 Kč a tak dále. [13] Klient si vcelku nemůže být jist, že za úrok neplatí prostřednictvím plateb za jiné služby. Jistý by si mohl být s přimhouřením oka snad jen u Velkého tarifu a vyšších zůstatků (do 100 tisíce korun) na účtu. V případě částky třeba 100 tisíc korun dostane úrok před zdaněním 1 300 Kč a na poplatku odvede 1 200 Kč. Proč s přimhouřením oka? Zahrnout je totiž nutné i možnost toho, že si klient vezme například úvěr, hypotéku atd. Což jsou pak další platby pro banku. Klient nemůže vědět, zda některé služby, které mu banka poskytuje zdarma, nejsou jen obchodní politikou, kdy banka vědomě realizuje na dané službě ztráty tak, aby klienta motivovala k větší zpoplatněné aktivitě jinde. Konečně je zde ještě jedna věc, na kterou jsem si v prvních dvou dílech nevzpomněl. V případě platby kartou u obchodníka za zboží či službu totiž následuje to, že poplatek za platbu platí obchodník své bance (od níž má terminál), která si část poplatku nechá, zbytek pošle karetní společnosti, která si taky část nechá, a zbytek pošle bance držitele karty. [14] Čili tím, že kartou platíte, tak bance, u které máte účet, generujete příjmy. Problém úroků je tak pro naše účely málo relevantní.

Jediná další věc, která může indikovat to, že klient se nemusí ke svým penězům lehce dostat, je zmínka o pojištění v Obchodních podmínkách: „Pohledávky z vkladů na účtech jsou pojištěné v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem o bankách. Podrobné informace o pojištění vkladů jsou k dispozici na www.airbank.cz.“ [15] Toto pojištění je limitované.

Spořicí účet

Se spořicími účty je to u Air banky podobné jako u Unicredit Bank. Čtenář informací ke spořicímu účtu z bankovního webu může nabýt dojmu, že peníze uložené na svém spořicím účtu má a zároveň nemá ihned k dispozici pro výběr hotovosti. Aktuální úroková sazba na korunovém spořicím účtu je 1,30 % ročně do částky 1 milion korun. Peníze nad tuto hranici se úročí také, ale jen sazbou 0,70 % ročně. Dále se zde však čtenář dozví, že: „Přístup k penězům na vašem spořicím účtu máte přes telefonní a internetové bankovnictví. Peníze si můžete okamžitě převést na svůj běžný nebo jakýkoli jiný účet…. V rámci Air Bank vám peníze mezi účty převedeme okamžitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.“ [16] Čili peníze si převedu na běžný účet a vzápětí si peníze v hotovosti vyberu.

Závěr

Je patrné, že u některých výše uvedených produktů Air bank si klienti mohou docela oprávněně myslet, že mají peníze uložené na svých účtech hned anebo v několika dnech k dispozici pro výběr hotovosti. U spořicího účtu je situace zmatená, i když je v materiálech explicitně uvedeno, že peníze jsou klientům hned k dispozici (jakoby bez výpovědní lhůty) čili v případě, že peníze nebudou vyplaceny, tak stejně nebude splněno to, co dané materiály uvádí. Jediná věc, která může klienty banky upozornit na to, že své peníze z vkladů nemusí uvidět, je zmínka o pojištění vkladů. Závěr je tedy vcelku podobný jako u obchodních a produktových podmínek Komerční banky a u obchodních a produktových podmínek a informačních materiálů Unicredit Bank.

Více než těmito třemi bankami jsem se v této krátké sérii článků nezabýval. Očekávám, že u jiných bank by to mohlo být zhruba podobné, i když nějaká překvapení nelze vyloučit. Vyjma zmínky o pojištění vkladů (a případně spořicích účtů, kde je situace nejasná) si klienti víceméně oprávněně mohou myslet na základě obchodních podmínek a případně informačních (reklamních) materiálů, že svoje peníze uložené v bankách mohou poměrně rychle obrátit v hotovost s výjimkou případů dočasných technických překážek či zásahu vyšší moci. Přirozeně tato série článků si nekladla za cíl pojímat problém frakčního bankovnictví komplexně, byla jen o jeho dílčím aspektu obchodních a produktových podmínek a informačních sděleních.


[1] Obchodní podmínky, Nakládání s účtem a zřízení dispozičního práva k účtu, odstavec 2 a 3.
[2] Ibid, odstavec 12.
[3] Ibid, odstavec 19.
[4] Ibid, Naše a Vaše odpovědnost, odstavec 2. Vedle toho: “Bankovní službu Vám neposkytneme zejména v případech, kdy by mohlo dojít k porušení platných právních předpisů včetně opatření České národní banky nebo z důvodů uvedených v podmínkách pro použití jednotlivých bankovních služeb. Totéž platí v případě, že neznáme původ peněžních prostředků, účel platby nebo nebyly vyvráceny všechny znaky podezřelého obchodu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“ (Ibid, Na závěr, odstavec 4.)
[5] Ibid, Velkorysost má své meze a Princip rozumného využívání, odstavec 2.
[6] Podmínky pro používání karet; Vybírat a vkládat můžete i bez karty; Kód pro vklad a výběr, odstavec 2; Kolik si můžete vybrat nebo vložit a Výklad pojmů. Podmínky pro používání karet jsou také platné od 14. 12. 2013.
[7] Podmínky pro používání karet, Transakční limity karet a Kód pro vklad a výběr, odstavec 5.
[8] Obchodní podmínky, Zvláštní podmínky pro výběr u Sazky a Kód pro výběr u Sazky, odstavec 2.
[9] Ibid, Použití kódu pro výběr u Sazky, odstavec 5.
[10] Ibid, Transakční limity pro výběr u Sazky, odstavec 1 a 2.
[11] Obchodní podmínky, Úrokové sazby, odstavec 1.
[12] Proč náš běžný účet?
[13] Ibid a Ceník.
[14] Děkuji za objasnění tohoto problému P. Málkovi a J. Skalovi.
[15] Obchodní podmínky, Pojištění vkladů na účtech.
[16] Proč náš spořící učet?

Prameny:

1. Ceník [online, 2013] Dostupný z (přístup XII/2013): http://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/dokumenty/pro-uzivatele/cenik-jako-soucast-pribalu-k-rs/Contents/0/D0C90CCDEAC6A95D91FABDD50FEBF861/resource.pdf.
2. Obchodní podmínky [online, 2013] Dostupný z (přístup XII/2013): http://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/dokumenty/pro-uzivatele/obchodni-podminky/Contents/0/9B927DEB71BDFA64F99685FB4C8E58B5/resource.pdf.
3. Podmínky pro používání karet [online, 2013] Dostupný z (přístup XII/2013): http://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/dokumenty/pro-uzivatele/podminky-pro-pouzivani-karet/Contents/0/47119A8C5F26C4CD34C760B983045466/resource.pdf.
4. Proč náš běžný účet? [online, 2013] Dostupný z (přístup XII/2013): http://www.airbank.cz/cs/bezny-ucet/proc-bezny-ucet/
5. Proč náš spořící učet? [online] Dostupný z (přístup XII/2013): http://www.airbank.cz/cs/sporici-ucet/proc-sporici-ucet/.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed