Mises.cz

Mises.cz

Otevřený dopis ČNB: Komu jste dali vydělat?

Jan Mikula zaslal po ukončení devizových intervencí již druhý otevřený dopis do ČNB. Zde je jeho znění.

Vážený pane guvernére Rusnoku, milí členové bankovní rady,

dne 6. dubna jste rozhodli o ukončení tzv. devizových intervencí, které probíhaly od listopadu 2013. Během té doby jste pomyslně vytiskli 2 000 miliard Kč, což je pro běžného občana nepředstavitelná částka.

 

Nepohrdejte občany

Ukončení intervencí je vhodnou příležitostí k zopakování mého dotazu ohledně souladu vámi prováděné měnové politiky s Ústavou ČR. Když jsem minulý rok podrobně rozebíral vaši odpověď na mou kritiku, ve které jste se mimoděk přiznali k porušování Ústavy, nedostalo se mi žádné odpovědi.

Mimochodem takové chování považuji ze strany státní instituce za neomluvitelné pohrdání občany. Proto se na vás obracím znovu a tentokrát, aby nebylo sebemenších pochyb, žádám vás o vyjádření na tento dopis podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který si doufám již nedovolíte ignorovat.

 

Kde ČNB porušuje ústavu a zákony?

Jen pro připomenutí toto jsou mé hlavní námitky.

  1. ČNB používá nástroje měnové politiky, které nejsou uvedeny ani v zákonech a už vůbec ne v Ústavě ČR. Státní instituce mohou vykonávat jen ty úkoly, které jsou vyjmenovány v Ústavě či v zákonech, a to pouze a jenom způsobem, který zákon stanoví. Cílování inflace, které sama ČNB považuje za ústřední nástroj měnové politiky, není v zákonech ČR nikde zmíněno a pochází z pera samotné banky. To je nepřípustné. Státní instituce si nemohou určovat rozsah svých pravomocí a způsob vykonávání své funkce, jak se jim zamane. Od toho jsou zákony, které schvaluje Parlament, který v našem ústavním pořádku zastupuje občany.
  2. ČNB svou měnovou politikou včetně devizových intervencí způsobila a dále způsobuje přerozdělení bohatství mezi občany, ke kterému nemá žádné zákonné ani ústavní oprávnění. Inflace, která se začíná blížit i podle oficiální statistiky ČNB třem procentům, není nic jiného než skryté zdanění. Tříprocentní inflace působí stejně, jako kdyby Parlament ČR odhlasoval zvýšení DPH o tři procentní body. ČNB nemá právo zdaňovat občany, a to ani skrytě, nemá ani právo přerozdělovat bohatství mezi občany. To dle Ústavy může dělat pouze Parlament, tím že schválí příslušný zákon.

    Je například absolutně nepřípustné, aby ČNB cíleně zvýhodňovala zaměstnavatele na úkor zaměstnanců: „Mírná inflace také zvyšuje pružnost pracovního trhu, neboť při nezměněných nominálních mzdách dochází k mírnému poklesu mezd reálných. To firmám majícím potíže umožňuje snížit reálné náklady, aniž by docházelo ke snížení nominálních mezd, pro odbory či samotné zaměstnance zpravidla obtížně přijatelnému.
  3. Spuštěním devizových intervencích ČNB fakticky nastolila fixní režim kurzu koruny, neboť přijala závazek nepustit korunu pod 27 Kč za euro. To ji ovšem zákon nedovoluje, neboť jasně praví, že ČNB musí změnu kurzového režimu konzultovat s vládou. To se nestalo.
  4. ČNB nejedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství, což ji jednoznačně nařizuje zákon o ČNB. Místo toho ČNB plánovala po víc jak tři roky kurz koruny. I po ukončení intervencí stále nařizuje, jaké mají být úrokové míry v ekonomice. Takové chování je protitržní a banka tím porušuje zákon o ČNB.

 

Je čas na audit ČNB

Krom zodpovězení výše zmíněných bodů žádám i podrobný audit devizových intervencí. Co tím mám na mysli?

Mnoho lidí si chybně myslí, že v průběhu devizových intervencí, kdy jste každý měsíc nakupovali eura za desítky někdy i stovky miliard korun, jste nakoupená eura obrazně řečeno uložili do trezorů. Skutečnost je ovšem trochu jiná. Za pořízená eura jste nakupovali nejrůznější finanční produkty – od dluhopisů evropských zemích až třeba po akcie nejrůznějších soukromých firem.

Veřejnost má právo vědět, za kolik desítek či stovek miliard korun vlastníte dluhopisy států jako je Německo či Rakousko, ale také států jako je Itálie, Španělsko nebo v nejhorším případě i Řecko. Je klíčové, aby občané měli povědomí o tom, jak hodně ČNB pomáhá těmto předluženým státům snižovat úroky na obsluhu jejich dluhů a zda nehrozí, že se tyty dluhopisy jednou stanou bezcennými cáry papíru.

 

Kdo se na intervencích obohatil?

Je ale i naprosto klíčově vědět, do jakých fondů či přímo akciových titulů ČNB investovala. ČNB díky intervencím disponuje obrovskou sumou peněz, která dokáže významně ovlivnit ceny akcií, dluhopisů i jiných finančních aktiv. Veřejnost musí mít šanci posoudit, zda určité fondy či konkrétní firmy nebyly ČNB vybrány cíleně, aby uměle navýšily cenu jejich akciích a tím jejich hodnotu. Musí se také jednoznačně vyloučit, že členové bankovní rady či zaměstnanci ČNB sami nebo skrytě přes prostředníky investovali do stejných aktiv, čímž by se mohli nemorálně obohatit.

Krom samotných aktiv je třeba prozkoumat důkladně smlouvy a jiné dokumenty zaznamenávající pořizovací transakce současných aktiv ČNB. Jelikož ČNB prováděla každý měsíc transakce v hodnotách desítek až stovek miliard korun, i při velmi nízkém transakčním poplatku si mohli soukromí prostředníci přijít na obrovské částky.

Opět je potřeba vyvrátit jakékoliv možné střety zájmů členů bankovní rady i zaměstnanců ČNB, které by mohly být minimálně nemorální nebo dokonce protizákonné.

 

Otevřete své účetní knihy

V současnosti nemá veřejnost žádné podrobnější informace ohledně aktiv ČNB, způsobu jejich získání a transakčních nákladů na jejich pořízení. Proto vyzývám ČNB k následujícímu:

  1. Zveřejněte všechna aktiva ve vlastnictví ČNB, jejichž hodnota přesahuje 10 000 Kč.
  2. Zveřejněte podrobnosti o jejich pořízení. Tj. kdy bylo aktivum pořízeno, za jakou částku, jakou část z toho tvořil poplatek zprostředkovateli, kdo byl tím zprostředkovatelem a kdo původně aktivum vlastnil.
  3. Tyto věci zveřejněte v digitálním otevřeném formátu, aby veřejnost mohla pomocí nejrůznějších aplikací a programů automaticky tyto data projít a pokusit se v nich najít možná problematická místa.

Milý pane guvernére, vážená bankovní rado, je mimořádně důležité, abyste jako instituce výkonné moci, která se zpovídá zejména občanům ČR, vyjasnili veškeré pochybnosti o protiústavním jednání ČNB. Zároveň je třeba vyvrátit jakékoliv dohady o tom, že devizové intervence a vaše měnová politika obecně není prováděna jen na základě chybných a zastaralých ekonomických teoriích, které byly dávno vyvráceny, ale i třeba na základě snahy některých jedinců napojených na ČNB se osobně na takto prováděné měnové politice obohatit.

Občané ČR si podrobné odpovědi na obě otázky nejen zaslouží, ale hlavně je to jejich občanské právo dané Ústavou ČR.

Tímto Vám předem děkuji za odpověď.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed